Prohlášení o zpracování osobních údajů - GDPR


Lucky logopedie s.r.o., se sídlem J. Stříbrného 51, 273 54 Lidice
(dále „společnost Lucky logopedie“) vydává toto Prohlášení o zpracování osobních údajů a informační sdělení (dále jen „Prohlášení“), a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation, neboli dále jen „Nařízení GDPR“), které nabývá účinnosti dnem 25.05.2018. České znění Nařízení GDPR naleznete na následující internetové adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Toto Prohlášení je společností Lucky logopedie vydáno především za účelem informování klientů (pacientů) a jiných smluvních partnerů. GDPR má za cíl především hájit práva občanů evropské unie proti neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji.

Úvod

Ve společnosti Lucky logopedie si velmi vážíme důvěry, kterou v nás vložili naši klienti (pacienti) a smluvní partneři, a proto je pro nás ochrana jejich soukromí a osobních údajů velmi důležitá. Z toho důvodu společnost Lucky logopedie s.r.o. vydává toto Prohlášení, aby naši klienti (pacienti) a smluvní partneři získali dostatečné informace ohledně nakládání s jejich osobními údaji a o právech, které v této souvislosti mají.

Co se v tomto dokumentu dozvíte?

Vysvětlení hlavních pojmů

Pojmy jsou převzaty z Nařízení GDPR, kde naleznete jejich přesné právní definice. Pro účely tohoto Prohlášení a jeho srozumitelnost jsme si dovolili některé právní definice zjednodušit a zpřehlednit.

Níže uvedené pojmy používané v tomto Prohlášení mají následující význam:

 • „osobní údaje“ = veškeré informace o subjektu údajů
 • „subjekt údajů“ = jedinečná fyzická osoba (člověk), kterou lze na základě určitých údajů přímo či nepřímo identifikovat
 • „zpracování“ = jakákoliv operace s osobními údaji, zejména jejich shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení
 • „správce osobních údajů“ = fyzická nebo právnická osoba nebo orgán veřejné moci, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů
 • „zpracovatel osobních údajů“ = fyzická nebo právnická osoba nebo orgán veřejné moci, která zpracovává osobní údaje pro správce.

Účel zpracování a právní základ pro zpracování

Společnost Lucky logopedie má ve vztahu k osobním údajům, které zpracovává, zpravidla postavení správce osobních údajů. Správcem je subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Správce osobní údaje zpracovává pro účely vyplývající z jeho činnosti (např. na základě zákonem stanovené povinnosti nebo pro zajištění řádného plnění ze smluv), ale může je zpracovávat i pro vlastní stanovené účely např. pro účely svých oprávněných zájmů, pokud tyto zájmy nepřevyšují zájem na ochraně základních práv a svobod subjektu údajů.
Zpracovatelem je pak subjekt, kterého správce pověřuje, aby pro něj prováděl zpracovatelské operace ohledně osobních údajů. Jinými slovy zpracovatel zpracovává osobní údaje pro správce. Od správce se zpracovatel liší tím, že v rámci činnosti pro správce může provádět jen takové zpracovatelské operace, kterými jej správce pověří, nebo které vyplývají z činnosti, pro kterou byl zpracovatel správcem pověřen.

Společnost Lucky logopedie zpracovává osobní údaje na základě následujících důvodů:
 • (i) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na společnost Lucky logopedie;
 • (ii) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů;
 • (iii) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany;
 • (iv) subjekt údajů udělil se zpracováním svých osobních údajů souhlas.
Konkrétní právní důvod a účel zpracování pro jednotlivé kategorie osobních údajů je vysvětlen v následujícím článku.
Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, a to za dodržení přijatých bezpečnostních zásad pro zajištění řádného nakládání s osobními údaji, včetně datové a bezpečností integrity příslušných systémů.
Za tímto účelem přijala společnost Lucky logopedie technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

V souladu s Nařízením GDPR může společnost Lucky logopedie předávat osobní údaje do jiných zemí Evropské unie, a to zejména v rámci využívání informačních systémů, kdy provozovatelé příslušných cloudových služeb mají umístěny serverová úložiště v jiných zemích Evropské unie.
Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Vzhledem k povaze činnosti společnosti Lucky logopedie (tj. poskytování zdravotních služeb v oboru klinické logopedie), Lucky logopedie zpracovává osobní údaje převážně pro splnění svých zákonných povinností, a to zejména za účelem vedení zdravotnické dokumentace.

V zásadě se jedná o následující kategorie osobních údajů - zejména podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů:
 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, adresa bydliště/sídla, zdravotní pojišťovna, číslo pojištěnce, podpis
 • Kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další podobné informace
 • Zdravotní údaje (jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů) – anamnéza, diagnóza, lékařské záznamy a podobné citlivé informace týkající se zdravotního stavu svých pacientů.
Společnost Lucky logopedie dále zpracovává osobní údaje za účelem výkonu práv a povinností ze smluv, které společnost Lucky logopedie uzavřela se svými smluvními partnery (zejména provozovateli zdravotních služeb, pacienty – samoplátci, odběrateli a dodavateli); jedná se přitom o následující kategorie osobních údajů:
 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště/sídla, zdravotní pojišťovna, číslo pojištěnce, IČO, DIČ, identifikační číslo zařízení/pracoviště, podpis
 • Kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, fax a další podobné informace
 • Údaje o vzdělání / kvalifikaci – odborná způsobilost, průběžné vzdělávání a osvědčení o dosažené kvalifikaci a jejím zvyšování a další podobné informace
 • Platební informace – číslo bankovního účtu, platební historie Výše uvedené zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění právních povinností Lucky logopedie jako poskytovatele zdravotních služeb a pro plnění uzavřených smluv.
Společnost Lucky logopedie proto ve výše uvedených případech nepotřebuje ke zpracování osobních údajů souhlas daného subjektu údajů. Společnost Lucky logopedie zpracovává některé osobní údaje svých klientů a smluvních partnerů, popř. třetích osob v případech, kdy je to nezbytné k ochraně jejího majetku či dalších oprávněných zájmů. Ve všech těchto případech však společnost Lucky logopedie důsledně dbá na to, aby nad těmito zájmy nepřevážily zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů, jejichž osobní údaje mají být zpracovány.

Zpracování údajů na základě souhlasu

Existuje úzká kategorie osobních údajů, které společnost Lucky logopedie zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů. V případě zpracování údajů, které nespadají do žádné z výše uvedených kategorií, potřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas. V této úzké kategorii osobních údajů zpracováváme například údaje o návštěvách internetových stránek Lucky logopedie (zejména prostřednictvím cookies, popř. IP adresa návštěvníka stránek a podobné údaje). Tyto údaje nám nejste povinni poskytovat a jsou zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu. Souhlas se zpracováním výše uvedených údajů máte právo kdykoli odvolat.

Kontaktní informace společnosti

Lucky logopedie jako správce osobních údajů Obchodní firma: Lucky logopedie s.r.o. IČO: 07668775 se sídlem J. Stříbrného 51, 27354 Lidice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, E-mail: info@luckylogopedie.cz

Kategorie příjemců osobních údajů

Přestože cílem společnosti Lucky logopedie je zpracování přijatých osobních údajů vlastními prostředky, v některých případech je nezbytné předat osobní údaje i dalším subjektům (tzv. příjemcům osobních údajů). Za účelem ochrany osobních údajů má společnost Lucky logopedie nastavené vnitřní procesy takovým způsobem, aby byly tyto osobní údaje předávány jen vymezeným třetím stranám, a to pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu. Aby mohla Lucky logopedie plnit své povinnosti, které jí stanoví právní předpisy nebo uzavřené smlouvy, předává Lucky logopedie údaje o svých klientech (pacientech) a smluvních partnerech ke splnění svých zákonných povinností určitým třetím stranám, mezi něž se zejména řadí zdravotní pojišťovny, jiní provozovatelé zdravotních služeb, správce daně a rovněž zpracovatelé pověření společností Lucky logopedie ke zpracování osobních údajů za účelem plnění jejích zákonných anebo smluvních povinností (provozovatel archivace dat, auditoři, externí právníci, provozovatelé IT systémů společnosti Lucky logopedie, subjekty provádějící vyúčtování poskytnutých zdravotních služeb apod.)

Doba uchovávání osobních údajů

Společnost Lucky logopedie má nastavena vnitřní pravidla tak, aby Vaše údaje uchovávala pouze po nezbytnou dobu. Údaje, které musí společnost Lucky logopedie zpracovávat pro plnění svých zákonných povinností, jsou tedy uchovávány po dobu, kterou společnosti Lucky logopedie ukládají příslušné právní předpisy. Doba zpracování a uchování dat ve společnosti Lucky logopedie je daná především zákonnými lhůtami stanovenými především ve vyhlášce č. 98/2012 Sb, o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (např. u zdravotnické dokumentace se v určitých případech jedná o dobu až 100 let). Osobní údaje, k jejichž zpracování nás s výjimkou Vašeho souhlasu neopravňuje žádný z výše uvedených zákonem stanovených důvodů, zpracováváme pouze s Vaším souhlasem, a to po dobu trvání tohoto souhlasu. Společnost Lucky logopedie pravidelně reviduje uchovávanou dokumentaci a dohlíží nad skartací a mazáním dat.

Práva subjektu údajů ve vztahu k ochraně jeho osobních údajů

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů společností Lucky logopedie máte
za určitých podmínek následující práva:
 • Právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají – máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás společnost Lucky logopedie zpracovává;
 • Právo na opravu osobních údajů v případě nepřesných údajů, anebo neúplných osobních údajů;
 • Právo na výmaz osobních údajů týkajících se Vaší osoby (právo „být zapomenut“), kdy společnost Lucky logopedie zlikviduje Vaše osobní údaje a nebude je nadále uchovávat (pouze ve stanovených případech);
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají (pouze ve stanovených případech);
 • Právo vznést námitku proti zpracování (pouze ve stanovených případech), případně podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domníváte, že je zpracováním osobních údajů porušeno Nařízení GDPR, popř. jiný právní předpis;
 • Právo na přenositelnost údajů (pouze ve stanovených případech), tj.
 • (i) právo získat (tedy především stáhnout) osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl/a společnosti Lucky logopedie, a
 • (ii) právo předat tyto údaje dalšímu správci bez toho, aby tomu společnost Lékař pro děti bránila (jedná se tedy o přímé poskytnutí osobních údajů zpracovávaných společností Lucky logopedie jinému správci).


Následky případného neposkytnutí osobních údajů

Poskytování osobních údajů klientů, popř. smluvních partnerů společnosti Lucky logopedie, které Lucky logopedie potřebuje pro účely vedení zdravotnické dokumentace v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a pro plnění jejích zákonných povinností poskytovatele zdravotních služeb, je zákonným požadavkem a z hlediska Lucky logopedie je i nezbytným k plnění příslušné smlouvy. Bez poskytnutí těchto osobních údajů by společnost Lucky logopedie nemohla řádně plnit své zákonné a smluvní povinnosti. V případě osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, je poskytnutí tohoto souhlasu zcela dobrovolné.
Neposkytnutí, resp. odvolání souhlasu pro Vás v takovém případě nebude mít žádné důsledky. Nicméně i v případě, že dojde k odvolání souhlasu, zůstane zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu v souladu s právními předpisy.

Veškerá práva mohou klienti uplatnit buď ústně v sídle organizace nebo písemně poštou na adresu sídla organizace.
Lucky logopedie s.r.o., J.Stříbrného 51, 273 54 Lidice, jednatel: Mgr. Šveinarová Lucie, IČO 07668775, tel.608 224482, ID datové schránky: xu4p3ty, email: info@luckylogopedie.cz